ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο ιστότοπος αυτός έχει αναπτυχθεί από τη Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (στο εξής: Sobi). Η Sobi προσφέρει αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών και των υλικών που διατίθενται σ' αυτόν, υπό τον όρο αποδοχής από εσάς, τον χρήστη, των παρόντων Όρων Χρήσης. Με την πρόσβαση σ' αυτόν τον ιστότοπο ή τη χρήση του, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Απαλλακτική Ρήτρα 

Σ' αυτόν τον ιστότοπο, οι πληροφορίες και το υλικό παρέχονται για γενική ενημέρωση και μόνο. Κάθε ιατρική πληροφορία έχει αποκλειστικά ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστά συμβουλές που παρέχονται από ιατρούς ή άλλους επαγγελματίες στον τομέα της υγείας. Παρόλο που η Sobi καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα υλικά αυτού του ιστότοπου είναι ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα, δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ούτε παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση (ρητή ή σιωπηρή) ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα ή επίκαιρο χαρακτήρα των πληροφοριών. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για τη χρήση του ιστότοπου από εσάς. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η Sobi αποποιείται ρητώς κάθε ευθύνη για τυχόν θετική, αποθετική ζημία, εύλογη αποζημίωση, διαφυγόν κέρδος ή άλλη ειδική ζημία, απώλεια ή βλάβη που προκύπτει από τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τη στήριξη σε οποιεσδήποτε από αυτές τις πληροφορίες ή υλικά. Η Sobi μπορεί να πραγματοποιήσει αλλαγές στις πληροφορίες και τα υλικά που περιέχονται σ' αυτόν τον ιστότοπο οποτεδήποτε, χωρίς ειδοποίηση. 

Περιορισμός ευθύνης

Η περιήγησή σας στον ιστότοπο αυτό διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης αυτού (οι οποίοι διατίθενται στο λινκ: https://sobigreece.gr/oroi-chreses). Η Sobi δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση του ιστότοπου αντιβαίνει τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτές, την πολιτική απορρήτου και το σύνολο των εφαρμοστέων νόμων, κωδίκων και κανονισμών που διέπουν την χρήση του. Παρά τα μέτρα που έχουμε λάβει για την εφαρμογή και διατήρηση υψηλών τεχνικών προδιαγραφών, η χρήση του παρόντος ιστοτόπου και η περιήγηση σε αυτόν πραγματοποιούνται με δική σας ευθύνη. Η SOBI και κάθε άλλο μέρος που εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή ή διάθεση του ιστοτόπου δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, παρεπόμενη, επακόλουθη, έμμεση ζημία ή ζημία ποινικού χαρακτήρα που τυχόν προκύψει από την είσοδο ή τη χρήση του ιστοτόπου αυτού. Η SOBI δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για βλάβες ή ιούς που μπορεί να προσβάλουν τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας και γενικά της συσκευής που χρησιμοποιείτε για να εισέλθετε στον ιστότοπό μας, εξαιτίας της πρόσβασης στον ιστότοπο αυτό, της χρήσης του ή της περιήγησης σε αυτόν ή εξαιτίας της λήψης υλικού, δεδομένων, κειμένου ή εικόνων από τον ιστότοπο ή για την περίπτωση τεχνικών προβλημάτων που επηρεάζουν ολικώς ή μερικώς τη διαθεσιμότητα και την ορθή λειτουργία του ιστοτόπου.

Υπερσύνδεσμοι

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσεις προς άλλους ανεξάρτητους διαδικτυακούς τόπους που διατηρούν τρίτοι, επί των οποίων η Sobi δεν ασκεί κανένα έλεγχο. Οποιοιδήποτε σύνδεσμοι παρέχονται απλώς ως υπηρεσία προς τους επισκέπτες μας και η Sobi δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των εν λόγω ιστότοπων τρίτων. Η σύνδεση και οι επισκέψεις σε άλλους ιστότοπους μέσω του ιστότοπου της Sobi πραγματοποιούνται, επομένως, αποκλειστικά με δικό σας κίνδυνο.

Πνευματικά Δικαιώματα 

Όλο το περιεχόμενο σ' αυτόν τον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, κειμένων, φωτογραφιών και γραφικών παραστάσεων) προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και είναι η αποκλειστική ιδιοκτησία της Sobi ή των δικαιοπαρόχων της. Η πρόσβαση σε πληροφορίες και υλικά, καθώς και η αντιγραφή και μεταφόρτωση αυτών, μπορεί να γίνει μόνο για μη εμπορική χρήση από εσάς. Κάθε άλλη χρήση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της αναπαραγωγής, τροποποίησης, διανομής, μεταβίβασης ή πώλησης, χορήγησης άδειας χρήσης ή δημοσίευσης οποιωνδήποτε πληροφοριών ή υλικών από αυτόν τον ιστότοπο, στο σύνολό του ή εν μέρει, απαγορεύεται ρητώς.

Εμπορικά Σήματα 

Όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα και αντικείμενα κατάστρωσης στον ιστότοπο είναι καταχωρισμένα ή μη καταχωρισμένα εμπορικά σήματα και αποκλειστική ιδιοκτησία της Sobi, των δικαιοπαρόχων της ή άλλων τρίτων. Απαγορεύεται η χρήση, μεταφόρτωση, αντιγραφή ή διανομή οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, λογότυπου και αντικειμένου κατάστρωσης, με οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο ιστότοπος αυτός έχει αναπτυχθεί από τη Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (στο εξής: Sobi). Η Sobi προσφέρει αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών και των υλικών που διατίθενται σ' αυτόν, υπό τον όρο αποδοχής από εσάς, τον χρήστη, των παρόντων Όρων Χρήσης. Με την πρόσβαση σ' αυτόν τον ιστότοπο ή τη χρήση του, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Απαλλακτική Ρήτρα 

Σ' αυτόν τον ιστότοπο, οι πληροφορίες και το υλικό παρέχονται για γενική ενημέρωση και μόνο. Κάθε ιατρική πληροφορία έχει αποκλειστικά ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστά συμβουλές που παρέχονται από ιατρούς ή άλλους επαγγελματίες στον τομέα της υγείας. Παρόλο που η Sobi καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα υλικά αυτού του ιστότοπου είναι ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα, δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ούτε παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση (ρητή ή σιωπηρή) ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα ή επίκαιρο χαρακτήρα των πληροφοριών. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για τη χρήση του ιστότοπου από εσάς. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η Sobi αποποιείται ρητώς κάθε ευθύνη για τυχόν θετική, αποθετική ζημία, εύλογη αποζημίωση, διαφυγόν κέρδος ή άλλη ειδική ζημία, απώλεια ή βλάβη που προκύπτει από τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τη στήριξη σε οποιεσδήποτε από αυτές τις πληροφορίες ή υλικά. Η Sobi μπορεί να πραγματοποιήσει αλλαγές στις πληροφορίες και τα υλικά που περιέχονται σ' αυτόν τον ιστότοπο οποτεδήποτε, χωρίς ειδοποίηση. 

Περιορισμός ευθύνης

Η περιήγησή σας στον ιστότοπο αυτό διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης αυτού (οι οποίοι διατίθενται στο λινκ: https://sobigreece.gr/oroi-chreses). Η Sobi δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση του ιστότοπου αντιβαίνει τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτές, την πολιτική απορρήτου και το σύνολο των εφαρμοστέων νόμων, κωδίκων και κανονισμών που διέπουν την χρήση του. Παρά τα μέτρα που έχουμε λάβει για την εφαρμογή και διατήρηση υψηλών τεχνικών προδιαγραφών, η χρήση του παρόντος ιστοτόπου και η περιήγηση σε αυτόν πραγματοποιούνται με δική σας ευθύνη. Η SOBI και κάθε άλλο μέρος που εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή ή διάθεση του ιστοτόπου δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, παρεπόμενη, επακόλουθη, έμμεση ζημία ή ζημία ποινικού χαρακτήρα που τυχόν προκύψει από την είσοδο ή τη χρήση του ιστοτόπου αυτού. Η SOBI δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για βλάβες ή ιούς που μπορεί να προσβάλουν τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας και γενικά της συσκευής που χρησιμοποιείτε για να εισέλθετε στον ιστότοπό μας, εξαιτίας της πρόσβασης στον ιστότοπο αυτό, της χρήσης του ή της περιήγησης σε αυτόν ή εξαιτίας της λήψης υλικού, δεδομένων, κειμένου ή εικόνων από τον ιστότοπο ή για την περίπτωση τεχνικών προβλημάτων που επηρεάζουν ολικώς ή μερικώς τη διαθεσιμότητα και την ορθή λειτουργία του ιστοτόπου.

Υπερσύνδεσμοι

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσεις προς άλλους ανεξάρτητους διαδικτυακούς τόπους που διατηρούν τρίτοι, επί των οποίων η Sobi δεν ασκεί κανένα έλεγχο. Οποιοιδήποτε σύνδεσμοι παρέχονται απλώς ως υπηρεσία προς τους επισκέπτες μας και η Sobi δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των εν λόγω ιστότοπων τρίτων. Η σύνδεση και οι επισκέψεις σε άλλους ιστότοπους μέσω του ιστότοπου της Sobi πραγματοποιούνται, επομένως, αποκλειστικά με δικό σας κίνδυνο.

Πνευματικά Δικαιώματα 

Όλο το περιεχόμενο σ' αυτόν τον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, κειμένων, φωτογραφιών και γραφικών παραστάσεων) προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και είναι η αποκλειστική ιδιοκτησία της Sobi ή των δικαιοπαρόχων της. Η πρόσβαση σε πληροφορίες και υλικά, καθώς και η αντιγραφή και μεταφόρτωση αυτών, μπορεί να γίνει μόνο για μη εμπορική χρήση από εσάς. Κάθε άλλη χρήση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της αναπαραγωγής, τροποποίησης, διανομής, μεταβίβασης ή πώλησης, χορήγησης άδειας χρήσης ή δημοσίευσης οποιωνδήποτε πληροφοριών ή υλικών από αυτόν τον ιστότοπο, στο σύνολό του ή εν μέρει, απαγορεύεται ρητώς.

Εμπορικά Σήματα 

Όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα και αντικείμενα κατάστρωσης στον ιστότοπο είναι καταχωρισμένα ή μη καταχωρισμένα εμπορικά σήματα και αποκλειστική ιδιοκτησία της Sobi, των δικαιοπαρόχων της ή άλλων τρίτων. Απαγορεύεται η χρήση, μεταφόρτωση, αντιγραφή ή διανομή οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, λογότυπου και αντικειμένου κατάστρωσης, με οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη.