Η Sobi™ δημοσιεύει την έκθεση τρίτου τριμήνου για το 2021

Η Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της εταιρείας για το τρίτο τρίμηνο του 2021. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 3.761 εκατ. SEK, σημειώνοντας αύξηση κατά 29% σε CER σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020. Το EBITA ανήλθε σε 1.166 εκατομμύρια SEK, με αποτέλεσμα περιθώριο EBITA ίσο με 31%.

Ιούλιος - Σεπτέμβριος

 • Συνολικά έσοδα 3.761 εκατ. SEK (2.970), +27%, +29% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER)
 • Έσοδα τομέα Αιματολογίας 2.291 εκατ. SEK (2.147), +9% σε CER εκ των οποίων: efmoroctocog alfa 1.035 εκατ. SEK (1.115), -6% σε CER, eftrenonacog alfa 430 εκατ. SEK (435), αμετάβλητo σε CER και avatrombopag 400 εκατ. SEK (145), +187% σε CER
 • Έσοδα τομέα Ανοσολογίας  1.144 εκατ. SEK (619), +89% σε CER εκ των οποίων: anakinra 516 εκατ. SEK (463), +13% σε CER, palivizumab 374 εκατ. SEK (46), +769% σε CER και emapalumab 255 εκατ. SEK (110), +139% σε CER
 • EBITA1 1.166 εκατ. SEK (933), περιθώριο EBITA1 31% (31)
 • Έσοδα ανά μετοχή (EPS) προ μείωσης 1,60 SEK (0,94)
 • Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 257 εκατ. SEK (381)

Ιανουάριος - Σεπτέμβριος

 • Συνολικά έσοδα 10.633 εκατ. SEK (10.680), αμετάβλητo και +7% σε CER
 • Έσοδα τομέα Αιματολογίας 6.294 εκατ. SEK (6.578), +1% σε CER εκ των οποίων: efmoroctocog alfa 2.896 εκατ. SEK (3.514), -14% σε CER, eftrenonacog alfa 1.281 εκατ. SEK (1.286), +4% σε CER και avatrombopag 810 εκατ. SEK (396), +126% σε CER
 • Έσοδα τομέα Ανοσολογίας  3.450 εκατ. SEK (3.133), +21% σε CER, εκ των οποίων: anakinra 1.608 εκατ. SEK (1.493), +16% σε CER, palivizumab 1.286 εκατ. SEK (1.294), +13% σε CER και emapalumab 556 εκατ. SEK (346), +78% σε CER
 • EBITA1 3.572 εκατ. SEK (4.124), περιθώριο EBITA1 34% (39)
 • EPS προ μείωσης 4,87 SEK (5,92)
 • Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 3.349 εκατ. SEK (4.209)

Οικονομικές προβλέψεις 2021 – βελτιωμένες

 • Τα έσοδα για το πλήρες έτος 2021 αναμένεται να κυμανθούν από 14.500 έως 15.000 εκατ. SEK
 • Το περιθώριο EBITA αναμένεται να κυμανθεί από 33 έως 35% των εσόδων

Ο Guido Oelkers, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, δήλωσε:

«Διαπιστώσαμε συνεχή ανάπτυξη και πρόοδο στη γραμμή παραγωγής κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021, ενώ μας προκαλεί ικανοποίηση το γεγονός ότι τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τον στρατηγικό προσανατολισμό μας. Συνολικά, οι δύο κύριοι επιχειρηματικοί τομείς της εταιρείας είναι ισχυροί και παρουσίασαν την αναμενόμενη πρόοδο».

Περίληψη οικονομικών αποτελεσμάτων

 

Q3

Q3

 

Ιαν.-Σεπτ.

Ιαν.-Σεπτ.

 

Πλήρες έτος

Ποσά σε εκατ. SEK

2021

2020

Μεταβολή

2021

2020

Μεταβολή

2020

Συνολικά έσοδα

3.761

2.970

27%

10.633

10.680

0%

15.261

Μεικτό κέρδος

2.802

2.339

20%

8.165

8.318

-2%

12.036

Μεικτό περιθώριο

κέρδους1

75%

79%

 

77%

78%

 

79%

EBITA1

1.166

933

25%

3.572

4.124

-13%

6.700

Προσαρμοσμένο

EBITA1,2

1.166

933

25%

3.572

4.124

-13%

6.301

Περιθώριο EBITA1

31%

31%

 

34%

39%

 

44%

Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA1,2

31%

31%

 

34%

39%

 

41%

Κέρδη για το χρονικό διάστημα

473

278

70%

1.438

1.743

-18%

3.245

Έσοδα ανά μετοχή, προ μείωσης, SEK

1,60

0,94

70%

4,87

5,92

-18%

11,01

Έσοδα ανά μετοχή, προ μείωσης, SEK προσαρμοσμένα1,2,3

1,60

0,94

70%

4,87

5,92

-18%

9,66

               

1Εναλλακτικοί Δείκτες Επίδοσης (APM). 
2 EBITA για το πλήρες έτος 2020 εξαιρουμένων μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων. Άλλα λειτουργικά έσοδα που σχετίζονται με την αντιστροφή υποχρεώσεων από δικαιώματα ενδεχόμενης αξίας υπό όρους ύψους 399 εκατ. SEK.
3Κέρδη ανά μετοχή (
EPS) για το πλήρες έτος 2020 εξαιρουμένης της αντιστροφής υποχρεώσεων από δικαιώματα ενδεχόμενης αξίας ύψους 399 εκατ. SEK 399 M.