Η Sobi™ δημοσιεύει την έκθεση πρώτου τριμήνου του 2021

Η Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της εταιρείας για το πρώτο τρίμηνο του 2021. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 3.661 εκατ. SEK, σημειώνοντας μείωση ίση με 13% σε CER (σταθερές τιμές συναλλάγματος) σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2020. Το EBITA ανήλθε σε 1.484 εκατ. SEK, με αποτέλεσμα περιθώριο EBITA ίσο με 41%.

Ιανουάριος-Μάρτιος

 • Συνολικά έσοδα 3.661 εκατ. SEK (4.639), -21% και -13% σε CER
 • Το EBITA1  ανήλθε στα 1.484 εκατ. SEK (2.173), με περιθώριο EBITA1 ίσο με 41% (47)
 • Έσοδα ανά μετοχή (EPS) προ μείωσης, ύψους 2,36 SEK (4,02)
 • Οι πωλήσεις του τομέα της αιματολογίας ανήλθαν σε 1.877 εκατ. SEK (2.394), του avatrombopag αυξήθηκαν κατά 222% σε CER και ανήλθαν σε 180 εκατ. SEK
 • Οι πωλήσεις του efmoroctocog alfa ανήλθαν σε 857 εκατ. SEK (1.359), του eftrenonacog alfa στα 413 εκατ. SEK (488)
 • Οι πωλήσεις του τομέα της ανοσολογίας ανήλθαν στα 1.554 εκατ. SEK (1.800), του emapalumab αυξήθηκαν κατά 47% σε CER και ανήλθαν σε 133 εκατ. SEK
 • Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους 1.699 εκατ. SEK (1.886)
 • To avatrombopag έλαβε έγκριση στην ΕΕ για τη θεραπεία της ιδιοπαθούς αυτοάνοσης θρομβοπενίας (ITP)
 • Το anakinra έλαβε έγκριση στη Ρωσία για τη θεραπεία των σχετιζόμενων με την κρυοπυρίνη περιοδικών συνδρόμων (CAPS)

Οικονομικές προβλέψεις 2021 – αμετάβλητες

 • Τα έσοδα για το πλήρες έτος 2021 αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 14.000–15.000 εκατ. SEK
 • Το περιθώριο EBITA αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 30-35% των εσόδων

Ο Guido Oelkers, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, δήλωσε:

«Η πανδημία λόγω της νόσου COVID-19, με τους σχετικούς περιορισμούς και τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας, συνεχίζει να επηρεάζει τις αγορές και τις δραστηριότητές μας. Θεωρώ ότι θα μπορέσουμε με το πέρασμα του χρόνου να συνέλθουμε από πολλές δυσμενείς επιπτώσεις της COVID-19. Παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν, μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε τη στρατηγική ανάπτυξη του κύριου χαρτοφυλακίου της εταιρείας. Έχουμε προχωρήσει στην ανάπτυξη βασικών προϊόντων του χαρτοφυλακίου R&D της εταιρείας, όπως το pegcetacoplan και το efanesoctocog alfa, ενώ διερευνούμε νέες ευκαιρίες για το anakinra στη θεραπεία της υπερφλεγμονώδους αντίδρασης που σχετίζεται με τη νόσο COVID-19».

Περίληψη οικονομικών αποτελεσμάτων

 

Q1

Q1

 

Πλήρες έτος

Ποσά σε εκατ. SEK

2021

2020

Μεταβολή

2020

Συνολικά έσοδα

3.661

4.639

-21%

15.261

Μεικτό κέρδος

2.935

3.598

-18%

12.036

Μεικτό περιθώριο κέρδους1

80%

78%

 

79%

EBITA1

1.484

2.173

-32%

6.700

Προσαρμοσμένο EBITA1,2

1.484

2.173

-32%

6.301

Περιθώριο EBITA1

41%

47%

 

44%

Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA1,2

41%

47%

 

41%

Κέρδη για το χρονικό διάστημα

696

1.182

-41%

3.245

Έσοδα ανά μετοχή, προ μείωσης, SEK

2,36

4,02

-41%

11,01

Έσοδα ανά μετοχή, προ μείωσης, SEK προσαρμοσμένα 1,2,3

2,36

4,02

-41%

9,66

1 Εναλλακτικοί Δείκτες Επίδοσης (APM). 

2 EBITA για το πλήρες έτος 2020 εξαιρουμένων μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων. Άλλα λειτουργικά έσοδα που σχετίζονται με την αναστροφή υποχρεώσεων δικαιώματος υπό όρους ύψους 399 εκατ. SEK.

3 Κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το πλήρες έτος 2020 εξαιρουμένης της αναστροφής υποχρεώσεων δικαιώματος ύψους 399 εκατ. SEK.