Η Sobi™ δημοσιεύει την έκθεση δευτέρου τριμήνου του 2021

Η Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της εταιρείας για το δεύτερο τρίμηνο του 2021. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 3.211 εκατ. SEK, σημειώνοντας αύξηση ίση με 14% σε CER (σταθερές τιμές συναλλάγματος) σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2020. Το EBITA ανήλθε σε 922 εκατ. SEK, με αποτέλεσμα περιθώριο EBITA ίσο με 29%.

Απρίλιος-Ιούνιος

 • Συνολικά έσοδα 3.211 εκατ. SEK (3.070), +5% και +14% σε CER
 • Το EBITA1  ανήλθε στα 922 εκατ. SEK (1.018), με περιθώριο EBITA1 ίσο με 29% (33)
 • Έσοδα ανά μετοχή (EPS) προ μείωσης, ύψους 0,91 SEK (0,96)
 • Οι πωλήσεις του τομέα της αιματολογίας αυξήθηκαν κατά 12% σε CER και ανήλθαν σε 2.125 εκατ. SEK (2.037)
 • Οι πωλήσεις του efmoroctocog alfa αυξήθηκαν κατά 2% σε CER και ανήλθαν σε 1.005 εκατ. SEK (1.040)
 • Οι πωλήσεις του eftrenonacog alfa αυξήθηκαν κατά 27% σε CER και ανήλθαν σε 438 εκατ. SEK (363)
 • Οι πωλήσεις του avatrombopag αυξήθηκαν κατά 42% σε CER και ανήλθαν σε 230 εκατ. SEK
 • Οι πωλήσεις του τομέα της ανοσολογίας ανήλθαν σε 752 εκατ. SEK (714), του emapalumab αυξήθηκαν κατά 46% σε CER και ανήλθαν σε 168 εκατ. SEK (132)
 • Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους 1.393 εκατ. SEK (1.942)

Ιανουάριος - Ιούνιος

 • Συνολικά έσοδα 6.872 εκατ. SEK (7.709) -11% και -2% σε CER
 • Το EBITA1  ανήλθε σε 2.406 εκατ. SEK (3.197), με περιθώριο EBITA1 ίσο με 35% (41)
 • Έσοδα ανά μετοχή (EPS) προ μείωσης, ύψους 3,27 SEK (4,98)
 • Οι πωλήσεις του τομέα της αιματολογίας μειώθηκαν κατά 3% σε CER και ανήλθαν σε 4.003 εκατ. SEK (4.431)
 • Οι πωλήσεις του efmoroctocog alfa μειώθηκαν κατά 18% σε CER και ανήλθαν σε 1.861 εκατ. SEK (2.399)
 • Οι πωλήσεις του eftrenonacog alfa αυξήθηκαν κατά 6% σε CER και ανήλθαν σε 851 εκατ. SEK (851)
 • Οι πωλήσεις του avatrombopag αυξήθηκαν κατά 88% σε CER και ανήλθαν σε 411 εκατ. SEK
 • Οι πωλήσεις του τομέα της ανοσολογίας ανήλθαν σε 2.305 εκατ. SEK (2.514), του emapalumab αυξήθηκαν κατά 47% σε CER και ανήλθαν σε 301 εκατ. SEK (236)
 • Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους 3.092 εκατ. SEK (3.828)

Σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο στην οποία αναφέρεται η έκθεση

 • Τον Ιούλιο, το anakinra υποβλήθηκε στον EMA με προτεινόμενη ένδειξη για τη θεραπεία της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19) σε ενήλικες ασθενείς που έχουν εμφανίσει πνευμονία και αντιμετωπίζουν κίνδυνο εμφάνισης σοβαρής αναπνευστικής ανεπάρκειας.

Οικονομικές προβλέψεις 2021 – αμετάβλητες

 • Τα έσοδα για το πλήρες έτος 2021 αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 14.000–15.000 εκατ. SEK
 • To περιθώριο EBITA αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 30-35% των εσόδων

Ο Guido Oelkers, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, δήλωσε: «Ολοκληρώσαμε το δεύτερο τρίμηνο με θετικό πρόσημο και επιστρέφουμε σε διψήφια ανάπτυξη. Τα οικονομικά μας στοιχεία εξακολουθούν να επηρεάζονται από την πανδημία COVID-19 και τους σχετικούς περιορισμούς (lockdown), αλλά καθώς αυτοί μειώνονται αρχίσαμε να παρατηρούμε βελτίωση των συνθηκών της αγοράς. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ενισχύσαμε το χαρτοφυλάκιο R&D της εταιρείας, με την ανάπτυξη βασικών προϊόντων όπως το pegcetacoplan και το efanesoctocog alfa, καθώς και το anakinra για τη θεραπεία της πνευμονίας COVID-19».

Περίληψη οικονομικών αποτελεσμάτων

 

Q2

Q2

 

Μεταβολή

H1

H1

 

 

Μεταβολή

Πλήρες έτος

Ποσά σε εκατ. SEK

2021

2020

2021

2020

2020

Συνολικά έσοδα

3,211

3,070

5%

6,872

7,709

-11%

15,261

Μεικτό κέρδος

2,428

2,381

2%

5,363

5,979

-10%

12,036

Μεικτό περιθώριο κέρδους1

76%

78%

 

78%

78%

 

79%

EBITA1

922

1,018

-9%

2,406

3,191

-25%

6,700

Προσαρμοσμένο EBITA1,2

922

1,018

-9%

2,406

3,191

-25%

6,301

Περιθώριο EBITA1

29%

33%

 

35%

41%

 

44%

Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA1,2

29%

33%

 

35%

41%

 

41%

Κέρδη για το χρονικό διάστημα

268

283

-5%

964

1,465

-34%

3,245

Έσοδα ανά μετοχή, προ μείωσης, SEK

0.91

0.96

-5%

3.27

4.98

-34%

11.01

Έσοδα ανά μετοχή, προ μείωσης, SEK προσαρμοσμένα 1,2,3

 

0.91

 

0.96

 

-5%

 

3.27

 

4.98

 

-34%

 

9.66

1 Εναλλακτικοί Δείκτες Επίδοσης (APMs). 

2 EBITA για το πλήρες έτος 2020 εξαιρουμένων μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων. Άλλα λειτουργικά έσοδα που σχετίζονται με την αναστροφή υποχρεώσεων δικαιώματος υπό όρους ύψους 399 εκατ. SEK.

3 Κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το πλήρες έτος 2020 εξαιρουμένης της αναστροφής υποχρεώσεων δικαιώματος ύψους 399 εκατ. SEK.