Η Sobi™ δημοσιεύει την έκθεση δευτέρου τριμήνου του 2020 (Q2)

Η Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της εταιρείας για το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Τα συνολικά έσοδα για το δεύτερο τρίμηνο του 2020 ανήλθαν σε 3.070 εκατ. SEK και το EBITA σε 1.018 εκατ. SEK.

Απρίλιος-Ιούνιος

 • Συνολικά έσοδα ύψους 3.070 εκατ. SEK (3.163), πτώση 3 τοις εκατό (-4 τοις εκατό σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER))
 • Το προσαρμοσμένο EBITA1,2 ανήλθε σε 1.018 εκατ. SEK (1.193), με περιθώριο EBITA1  33 τοις εκατό (33)
 • Έσοδα ανά μετοχή (EPS) ύψους 0,96 SEK (1,70) και προσαρμοσμένο EPS1,2,3 ύψους 0,96 SEK (2,12)
 • Καθαρό χρέος1 ύψους 11.802 εκατ. SEK στις 30 Ιουνίου 2020 (15.404 στις 31 Δεκεμβρίου 2019)
 • Οι πωλήσεις για το efmoroctocog alfa ανήλθαν στα 1.040 εκατ. SEK (1.127) και οι πωλήσεις για το eftrenonacog alfa ανήλθαν στα 363 εκατ. SEK (382)
 • Συνεχιζόμενη ισχυρή απόδοση για το anakinra με πωλήσεις που ανήλθαν στα 530 εκατ. SEK (419), αύξηση 24 τοις εκατό σε CER
 • Οι πωλήσεις του emapalumab ανήλθαν στα 132 εκατ. SEK (205)
 • Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους 1.911 εκατ. SEK (1.275)
 • Στρατηγική συμφωνία παραχώρησης άδειας χρήσης με τη Selecta Biosciences για το υποψήφιο προϊόν SEL-212 για τη δυνητική θεραπεία της χρόνιας ανθεκτικής ουρικής αρθρίτιδας4
 • Αμετάβλητες οικονομικές προβλέψεις για το 2020

Ιανουάριος-Ιούνιος

 • Συνολικά έσοδα ύψους 7.709 εκατ. SEK (6.427), 20 τοις εκατό αύξηση εσόδων (17 τοις εκατό σε CER)
 • Προσαρμοσμένο EBITA1,2 ύψους 3.191 εκατ. SEK (2.665), αύξηση 20 τοις εκατό, με περιθώριο EBITA1
 • 41 τοις εκατό (41)
 • EPS ύψους 4,98 SEK (4,82) και προσαρμοσμένο EPS1,2,3 ύψους 4,98 SEK (5,14)
 • Καθαρό χρέος1  ύψους 11.802 εκατ. SEK στις 30 Ιουνίου 2020 (15.404 στις 31 Δεκεμβρίου 2019)
 • Οι πωλήσεις του efmoroctocog alfa ανήλθαν στα 2.399 εκατ. SEK (2.118) και οι πωλήσεις του eftrenonacog alfa ανήλθαν στα 851 εκατ. SEK (718)
 • Οι πωλήσεις του anakinra  ανήλθαν στα 1.030 εκατ. SEK (765)
 • Οι πωλήσεις του emapalumab ανήλθαν στα 236 εκατ. SEK (294)
 • Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους 3.912 εκατ. SEK (1.663)

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος, Guido Oelkers δήλωσε:

«Κατά τη διάρκεια του τριμήνου συνεχίσαμε να προωθούμε τη στρατηγική μας με τη στρατηγική συμφωνία με τη Selecta4 για την παραχώρηση άδειας χρήσης για το υποψήφιο προϊόν SEL-212 για τη θεραπεία της χρόνιας ανθεκτικής ουρικής αρθρίτιδας, ένα σημαντικό ορόσημο, το οποίο ενισχύει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό μας στον τομέα της Ανοσολογίας και το pipeline μας. Η πανδημία της νόσου COVID-19 συνεχίζει να θέτει προκλήσεις για ολόκληρο τον κόσμο και είχε, φυσικά, επιπτώσεις και στην περίπτωση της Sobi™. Ωστόσο, σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, καταβάλαμε σημαντική προσπάθεια και σημειώσαμε στρατηγική πρόοδο: 27 τοις εκατό αύξηση ανά τρίμηνο για το emapalumab, 52 τοις εκατό αύξηση ανά τρίμηνο για το avatrombopag στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, περίπου 4 τοις εκατό αύξηση ασθενών για το χαρτοφυλάκιο της αιμορροφιλίας και ισχυρή απόδοση του anakinra, και όλα αυτά παρά την αδυναμία επικοινωνίας με φυσική παρουσία με τους πελάτες μας. Η απόδοση του τριμήνου επηρεάστηκε από τις τοπικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας (lockdown), ωστόσο τον Ιούνιο διαπιστώθηκαν θετικά σημάδια επιστροφής στην κανονικότητα».

Σύνοψη οικονομικών αποτελεσμάτων


 

Q2

Q2

 

Εξάμηνο1

Εξάμηνο1

 

Πλήρες έτος

Ποσά σε εκατ. SEK

2020

2019

Μεταβολή

2020

2019

Μεταβολή

2019

Συνολικά έσοδα

3.070

3.163

-3%

7.709

6.427

20%

14.248

Μεικτά κέρδη

2.381

2.413

-1%

5.979

4.907

22%

10.913

Μεικτό περιθώριο κέρδους1

78%

76%

 

78%

76%

 

77%

EBITA1

1.018

1.037

-2%

3.191

2.546

25%

5.933

Προσαρμοσμένο EBITA1,2

1.018

1.193

-15%

3.191

2.665

20%

6.145

Περιθώριο EBITA1

33%

33%

 

41%

40%

 

42%

Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA1,2

33%

38%

 

41%

41%

 

43%

Κέρδη για το χρονικό διάστημα

283

499

-43%

1.465

1.402

4%

3.304

Κέρδη ανά μετοχή, SEK

0,96

1,70

-43%

4,98

4,82

3%

11,29

Κέρδη ανά μετοχή, SEK προσαρμοσμένα1,2,3

0,96

2,12

-55%

4,98

5,14

-3%

11.89

               

1Εναλλακτικοί Δείκτες Επίδοσης (APM).

2Το EBITA για το δεύτερο τρίμηνο και το πλήρες έτος 2019 εξαιρουμένων συγκυριακών ζημιών. Δαπάνες συναλλαγών που σχετίζονται με την απόκτηση της Dova το τέταρτο τρίμηνο ύψους 92 εκατ. SEK, δαπάνες αναδιάρθρωσης ύψους 157 εκατ. SEK το δεύτερο τρίμηνο του 2019 και κέρδη από την εκποίηση του SOBI005 το πρώτο τρίμηνο του 2019 ύψους 37 εκατ. SEK.

3EPS δευτέρου τριμήνου και πλήρους έτους 2019 εξαιρουμένης της απομείωσης αξίας άυλων περιουσιακών στοιχείων ύψους 18 εκατ. SEK σχετικών με αναδιάρθρωση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019.

   

4Η συναλλαγή υπόκειται σε εκκαθάριση σύμφωνα με τον νόμο περί βελτίωσης της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας Hart-Scott-Rodino  και άλλες συνήθεις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης.

 

 

 

Οικονομικές προβλέψεις 20201,2 – αμετάβλητες

Τα Έσοδα για το πλήρες έτος 2020 αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 15.000-16.000 εκατ. SEK, αντικατοπτρίζοντας διψήφια αύξηση σε κάθε έναν από τους δυο τομείς κύριας δραστηριότητας, την Αιματολογία και την Ανοσολογία.

Το EBITA αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 5.500-6.300 εκατ. SEK, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και της κυκλοφορίας του avatrombopag που θα επηρεάσει αρνητικά το EBITA περίπου κατά 500 εκατ. SEK το 2020.

1Σε τιμές συναλλάγματος κατά τις 13 Φεβρουαρίου 2020.

2Οι οικονομικές προβλέψεις δεν περιλαμβάνουν τυχόν αντίκτυπο από την πιθανή απόκτηση της Selecta Biosciences, Inc. που ανακοινώθηκε στις 11 Ιουνίου του 2020. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της συναλλαγής, τα έξοδα που αφορούν το R&D αναμένεται να αυξηθούν έως και κατά 150 εκατ. SEK το δεύτερο εξάμηνο του 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την έκθεση, μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.sobi.com/en/press-releases/sobi-publishes-report-second-quarter-2020-1826263

Αυτές οι πληροφορίες αποτελούν πληροφορίες που η Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) υποχρεούται να δημοσιοποιεί σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς και τον Νόμο για τις Αγορές Κινητών Αξιών. Οι πληροφορίες υποβλήθηκαν προς δημοσίευση με τη μεσολάβηση της Linda Holmström, Εταιρική Επικοινωνία & Επενδυτικές Σχέσεις, στις 08:00 π.μ, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, στις 16 Ιουλίου 2020.