Η Sobi δημοσιεύει την έκθεση τρίτου τριμήνου για το 2022

Η Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi®) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έκθεσης για το τρίτο τρίμηνο του 2022.

Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2022

  • Συνολικά έσοδα 3.999 (3.761) εκατ. SEK, +6%, -6% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER)1
  • Έσοδα τομέα Αιματολογίας 2.619 (2.291) εκατ. SEK, +3% σε CER εκ των οποίων: efmoroctocog alfa 1.041 (1.035) εκατ. SEK, -5% σε CER· eftrenonacog alfa 464 (430) εκατ. SEK, +2% σε CER· avatrombopag 543 (400) εκατ. SEK, +12% σε CER και pegcetacoplan 49 εκατ. SEK (-)
  • Έσοδα τομέα Ανοσολογίας  1.070 (1.144) εκατ. SEK, -22% σε CER εκ των οποίων: anakinra 542 (516) εκατ. SEK, -10% σε CER· palivizumab 327 (374) εκατ. SEK, -30% σε CER και emapalumab 202 (255) εκατ. SEK, -36% σε CER
  • EBITA1 1.241 (1.166) εκατ. SEK· περιθώριο EBITA1 31% (31). EBIT 699 (708) εκατ. SEK
  • Έσοδα ανά μετοχή (EPS) προ μείωσης 1,52 (1,60) SEK. Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 780 (257) εκατ. SEK

Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2022

  • Συνολικά έσοδα 12.800 (10.633) εκατ. SEK, +20%, +9% σε CER
  • Έσοδα τομέα Αιματολογίας 7.806 (6.294) εκατ. SEK, +14% σε CER εκ των οποίων: efmoroctocog alfa 3.173 εκατ. (2.896) SEK, +5% σε CER· eftrenonacog alfa 1.351 (1.281) εκατ. SEK, σταθερά σε CER· avatrombopag 1.754 (810) εκατ. SEK, +85% σε CER και pegcetacoplan 91 εκατ. SEK (-)
  • Έσοδα τομέα Ανοσολογίας  4.036 (3.450) εκατ. SEK, +3% σε CER εκ των οποίων: anakinra 1.731 (1.608) εκατ. SEK, -4% σε CER· palivizumab 1.652 (1.286) εκατ. SEK, +12% σε CER και emapalumab 653 (556) εκατ. SEK, σταθερά σε CER
  • EBITA 3.475 (3.572) εκατ. SEK· περιθώριο EBITA 27% (34) συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα (IAC)2  -675 εκατ. SEK. Εξαιρουμένων IAC το προσαρμοσμένο EBITA1 ανήλθε σε 4.150 εκατ. SEK αντιστοιχώντας σε προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA1 32% (34). EBIT 1.897 εκατ. SEK (2.208)· προσαρμοσμένο EBIT1 2.572 εκατ. SEK (2.208)
  • EPS προ μείωσης 4,24 (4,87) SEK, προσαρμοσμένα EPS1 προ μείωσης 6,08 (4,87) SEK. Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 2.767 (3.349) εκατ. SEK

Οικονομική πρόβλεψη 2022 αμετάβλητη

Περίληψη οικονομικών αποτελεσμάτων

 

3ο τρίμηνο

3ο τρίμηνο

 

Ιαν. – Σεπτ.

Ιαν. – Σεπτ.

 

Πλήρες

έτος

Ποσά σε εκατ. SEK

2022

2021

Μεταβολή

2022

2021

Μεταβολή

2021

Συνολικά έσοδα

3.999

3.761

6%

12.800

10.633

20%

15.529

Μεικτό κέρδος

3.067

2.802

9%

9.332

8.165

14%

12.045

Μεικτό περιθώριο1

77%

75%

 

73%

77%

 

78%

EBITA1

1.241

1.166

6%

3.475

3.572

-3%

5.575

Προσαρμοσμένο EBITA1,2

1.241

1.166

6%

4.150

3.572

16%

5.575

Περιθώριο EBITA1

31%

31%

 

27%

34%

 

36%

Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA1,2

31%

31%

 

32%

34%

 

36%

Κέρδη για το χρονικό διάστημα

451

473

-5%

1.252

1.438

-13%

2.679

Έσοδα ανά μετοχή, προ μείωσης, SEK

1,52

1,60

-5%

4,24

4,87

-13%

9,08

Έσοδα ανά μετοχή, προ μείωσης, SEK προσαρμοσμένα1,2

1,52

1,60

-5%

6,08

4,87

25%

9,08

               

1 Εναλλακτικοί Δείκτες Επίδοσης (APM). 
2 Στοιχεία που επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα (IAC) το 2022.