Η Sobi δημοσιεύει την έκθεση τέταρτου τριμήνου και πλήρους έτους για το 2022: ικανοποιητικό έτος και ισχυρή μελλοντική πορεία

Η Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi®) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έκθεσης της εταιρείας για το τέταρτο τρίμηνο και για το πλήρες έτος 2022

Τέταρτο τρίμηνο του 2022

 • Συνολικά έσοδα 5.991 (4.896) εκατ. SEK, +22%, +5% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER)i
 • Έσοδα τομέα Αιματολογίας 3.025 (2.242) εκατ. SEK, +19% σε CER εκ των οποίων: efmoroctocog alfa 1.230 (1.063) εκατ. SEK, +6% σε CER· eftrenonacog alfa 534 (482) εκατ. SEK, +1% σε CER· avatrombopag 771 (306) εκατ. SEK, +107% σε CER και pegcetacoplan 87 (1) εκατ. SEK
 • Έσοδα τομέα Ανοσολογίας 2.643 (2.330) εκατ. SEK, -6% σε CER εκ των οποίων anakinra 553  (682) εκατ. SEK, -30% σε CER· palivizumab 1.849 (1.364) εκατ. SEK, +12% σε CER και emapalumab 241 (284) εκατ. SEK, -31% σε CER
 • EBITAi  2.455 (2.002) εκατ. SEK· περιθώριο EBITAi 41% (41). EBIT 1.916 (1.525) εκατ. SEK
 • Έσοδα ανά μετοχή (EPS) προ μείωσης 4,68 (4,21) SEK. Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1.903 (2.121) εκατ. SEK

Πλήρες έτος 2022

 • Συνολικά έσοδα 18.790 (15.529) εκατ. SEK, +21%, +8% σε CER
 • Έσοδα τομέα Αιματολογίας 10.831 (8.536) εκατ. SEK, +15% σε CER εκ των οποίων efmoroctocog alfa 4.402 (3.960) εκατ. SEK, +5% σε CER· eftrenonacog alfa 1.885 (1.764) εκατ. SEK, +1% σε CER· avatrombopag  2.526 (1.116) εκατ. SEK, +91% σε CER και pegcetacoplan 178 (1) εκατ. SEK
 • Έσοδα τομέα Ανοσολογίας 6.679 (5.780) εκατ. SEK, -1% σε CER εκ των οποίων anakinra 2.284  (2.290) εκατ. SEK, -11% σε CER· palivizumab 3.501 (2.650) εκατ. SEK, +12% σε CER και emapalumab 895 (840) εκατ. SEK, -10% σε CER
 • EBITA 5.930 (5.575) εκατ. SEK· περιθώριο EBITA 32% (36) συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα (IAC)ii -675 εκατ. SEK. Εξαιρουμένων των IAC, το προσαρμοσμένο EBITAi ανήλθε σε 6.605 εκατ. SEK αντιστοιχώντας σε προσαρμοσμένο περιθώριο EBITAi 35% (36). EBIT 3.813 (3.733) εκατ. SEK·  προσαρμοσμένο EBITi 4.488 (3.733) εκατ. SEK
 • Έσοδα ανά μετοχή (EPS) προ μείωσης 8,92 (9,08) SEK, προσαρμοσμένα EPSi προ μείωσης 10,77 (9,08) SEK. Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 4.670 (5.470) εκατ. SEK

Οικονομική πρόβλεψη για το 2023

 • Τα έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά μεσαίο έως υψηλό μονοψήφιο ποσοστό σε CER
 • Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA αναμένεται να φτάσει λίγο παραπάνω από το 30% των εσόδων

Περίληψη οικονομικών αποτελεσμάτων

 

4ο τρίμηνο

4ο τρίμηνο

 

Πλήρες έτος

Πλήρες έτος

 

 

Ποσά σε εκατ. SEK

2022

2021

Μεταβολή

2022

2021

Μεταβολή

 

Συνολικά έσοδα

5.991

4.896

22%

18.790

15.529

21%

 

Μεικτό κέρδος

4.683

3.880

21%

14.014

12.045

16%

 

Μεικτό περιθώριοi

78%

79%

 

75%

78%

 

 

EBITAi

2.455

2.002

23%

5.930

5.575

6%

 

Προσαρμοσμένο EBITAi,ii

2.455

2.002

23%

6.605

5.575

18%

 

Περιθώριο EBITAi

41%

41%

 

32%

36%

 

 

Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITAi,ii

41%

41%

 

35%

36%

 

 

Κέρδη για το χρονικό διάστημα

1.386

1.241

12%

2.638

2.679

-2%

 

Έσοδα ανά μετοχή, προ μείωσης, SEK

4,68

4,21

11%

8,92

9,08

-2%

 

Έσοδα ανά μετοχή, προ μείωσης, SEK προσαρμοσμέναi,ii

4,68

4,21

11%

10,77

9,08

19%

 

               

 

i.  Εναλλακτικοί Δείκτες Επίδοσης.

ii. Στοιχεία που επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα το 2022.