Η Sobi™ δημοσιεύει την έκθεση πρώτου τριμήνου του 2020 (Q1)

Η Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της εταιρείας για το πρώτο τρίμηνο το 2020. Η αύξηση των εσόδων για το τρίμηνο ήταν 42% με έσοδα που ανήλθαν σε 4.639 εκατ. σουηδικές κορώνες (SEK). Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITA) ανήλθαν στα 2.173 εκατ. SEK, καταλήγοντας σε περιθώριο EBITA ίσο με 47% για το τρίμηνο.

 

Οκτώβριος-Δεκέμβριος

  • Συνολικά έσοδα ύψους 4.639 εκατ. SEK (3.265), 42% αύξηση εσόδων για το τρίμηνο σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2019 (37% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER))
  • Το EBITA[1] ανήλθε σε 2.173 εκατ. SEK (1.509), με αύξηση της τάξης του 44%
  • Κέρδη ανά μετοχή (EPS) ύψους 4,02 SEK (3,14)
  • Καθαρό χρέος1 ύψους 14.198 εκατ. SEK στις 31 Μαρτίου 2020 (15.404 εκατ. SEK στις 31 Δεκεμβρίου 2019)
  • Οι πωλήσεις από τον Ανασυνδυασμένο Ανθρώπινο Παράγοντα Πήξης rFVIIΙFc ανήλθαν στα 1.359 εκατ. SEK (991) και οι πωλήσεις από τον Ανασυνδυασμένο Ανθρώπινο Παράγοντα Πήξης rFIXFc ανήλθαν στα 488 εκατ. SEK (337)
  • Οι πωλήσεις του emapalumab ανήλθαν στα 104 εκατ. SEK (89), οι πωλήσεις του palivizumab ανήλθαν στα 1.196 εκατ. SEK (665 εκατ. SEK το πρώτο τρίμηνο του 2019, το διάστημα 23 Ιανουαρίου-31 Μαρτίου) και οι πωλήσεις του anakinra ανήλθαν στα 501 εκατ. SEK (346)
  • Η Sobi™ πραγματοποίησε την έναρξη μιας βραχυπρόθεσμης κλινικής μελέτης με το anakinra και το emapalumab ως πιθανές θεραπείες για το υπερφλεγμονώδες σύνδρομο απελευθέρωσης κυτοκινών που σχετίζεται με σοβαρή νόσο COVID-19.

 

 

Οικονομικές προβλέψεις για το 2020 2 – αμετάβλητες

Οι οικονομικές προβλέψεις όσον αφορά τα έσοδα για το πλήρες έτος 2020, που κυμαίνονται μεταξύ 15.000 και 16.000 εκατ. SEK, και το EBITA, που κυμαίνεται μεταξύ 5.500 και 6.300 εκατ. SEK, και οι οποίες δημοσιεύτηκαν στην έκθεση του τέταρτου τριμήνου του 2019 παραμένουν αμετάβλητες παρά την αβεβαιότητα που σχετίζεται με τον αντίκτυπο του πλήρους έτους στην αγορά λόγω της πανδημίας της νόσου COVID-19.

 

 

 

Σύνοψη οικονομικών αποτελεσμάτων

 

Q1

Q1

 

Πλήρες έτος

 

Ποσά σε εκατ.SEK

2020

2019

Μεταβολή

2019

 

Συνολικά έσοδα

4.639

3.265

42%

14.248

 

Μεικτά κέρδη

3.598

2.494

44%

10.913

 

Μεικτό περιθώριο κέρδους1

78%

76%

 

77%

 

EBITA1

2.173

1.509

44%

5.933

 

Προσαρμοσμένο EBITA1,3

2.173

1.471

48%

6.145

 

Περιθώριο EBITA1

47%

46%

 

42%

 

Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA1,3

47%

45%

 

43%

 

Κέρδη για την περίοδο

1.182

903

31%

3.304

 

Κέρδη ανά μετοχή, SEK

4,02

3,14

28%

11,29

 

Κέρδη ανά μετοχή, SEK προσαρμοσμένα1,3,4

4,02

3,03

32%

11,89

 

1Εναλλακτικοί Δείκτες Επίδοσης (APM). 

2 Σε τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες κατά την 13η Φεβρουαρίου 2020.

3  Το EBITA για το πλήρες έτος 2020 εξαιρουμένων συγκυριακών ζημιών. Δαπάνες συναλλαγών που σχετίζονται με την απόκτηση της Dova το τέταρτο τρίμηνο ύψους 92 εκατ. SEK, δαπάνες αναδιάρθρωσης ύψους 157 εκατ. SEK το δεύτερο τρίμηνο του 2019 και κέρδη από την εκποίηση του SOBI005 το πρώτο τρίμηνο του 2019 ύψους 37 εκατ. SEK.
4  
 EPS πλήρους έτους 2019 εξαιρουμένης της απομείωσης αξίας άυλων περιουσιακών στοιχείων ύψους 18 εκατ. SEK σχετικών με αναδιάρθρωση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019.

 


 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος, Guido Oelkers δήλωσε:

 

«Τα συνολικά έσοδα για το πρώτο τρίμηνο του 2020 ανήλθαν σε 4.639 εκατ. SEK, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 42% σε σχέση με το περασμένο έτος, ενώ το EBITA ανήλθε στα 2.173 εκατ. SEK. Η πανδημία λόγω της νόσου COVID-19 έθεσε προκλήσεις για τη Sobi, όπως και για τον υπόλοιπο κόσμο, κατά το πρώτο τρίμηνο. Μέτρα όπως ο περιορισμός των μετακινήσεων και η εργασία από το σπίτι υιοθετήθηκαν για την προστασία των εργαζομένων μας και των οικογενειών τους, καθώς και για την πρόληψη της διασποράς του κορωνοϊού. Η παγκόσμια μονάδα τροφοδοσίας της εταιρείας έχει κάνει καταπληκτική δουλειά για να διασφαλίσει ότι οι ασθενείς δεν θα στερηθούν σωτήρια για τη ζωή φάρμακα. Ανταποκρινόμενη σε αίτημα που διατυπώθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Λοιμωδών Νόσων της Ιταλίας, η Sobi ξεκίνησε μια μελέτη Φάσης 2/3 με το anakinra και το emapalumab ως πιθανές θεραπείες για το υπερφλεγμονώδες σύνδρομο απελευθέρωσης κυτοκινών που σχετίζεται με σοβαρή νόσο COVID-19, τη νόσο που προκαλεί ο κορωνοϊός».

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την έκθεση, μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.sobi.com/en/press-releases/sobi-publishes-report-fourth-quarter-and-full-year-2019-1773375